OPŁATY

Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagranicznych(1) lub wypoczynek za granicą(2) (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe(3)nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką(4).

1.§15 rozporządzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) – wejście w życie z 1.09.2014 r. oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).2. Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).3. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).4. zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

Ubezpieczenie 2021/22

                                                                                                                      

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym,  przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej udostępniamy przesłane, jako oferta do przedszkola,  linki do strony www (zabezpieczone), gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko.

Należy kliknąć na poniższe linki np. link do grupy otwartej, samodzielnie można wybrać pakiet dla dziecka lub dzieci, okres ubezpieczenia 1.09.2021-31.08.2022 roku, rodzic samodzielnie wpisuje dane i opłaca polisę 

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice

informujemy, że odpłatność za przedszkole od dnia 01.01.2023r.(sprawdź)                                                Uchwała Rady Miejskiej w  Złotowie

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 10,00 zł;

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu;

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

Dla dzieci w wieku 3-5 lat opłata za  każda rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin wynosi 1,14 zł, 

dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za pobyt.

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca na numer konta

                   

     38 8941 0006 0026 3551 2000 0080

 

Przykładaowa wpłata np.Publiczne Przedszkole Nr 3

ulica Plac Wolnosci 12, 77-400 Złotów -Tytułem wpłaty: imię i nazwisko dziecka, kwota do wpłaty, oddział do jakiego dziecko uczęszcza. 

 

Szanowni Rodzice,

 

Informacje o odpłatności za przedszkole zostaną przesłane drogą e- mail w dniach 05-07 każdego miesiąca.

 

Kwotą do wpłaty z wydruku jest ostatnia rubryka ogółem opłaty. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na konto.

 

Z poważaniem  

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

Rada Rodziców 

 

Numer konta:  52 8941 0006 0028 5351 2000 0010

Nazwa rachunku: Rada Rodziców Przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Złotowie

W tytule: Imię i nazwisko dziecka, nazwa oddziału

 

Publiczne Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów