RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, co następuje:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

 

ul. Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

 

reprezentowane przez Dyrektora – Gabriela Kawą

 

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

 

tel: 67 263 32 66

 

 

Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Złotowie jest:

 

Alicja Mendyk

 

ul. Łowiecka 1

 

77-400 Złotów

 

Tel: 500 329 056

 

Email: am-iod@wp.pl

 

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 

podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,

 

podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa

 

Okres przechowywania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Publiczne Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów