DOKUMENTY

Strona www stworzona przez Foto-N

 

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Edukacja włączająca -stanowisko MEN 2017r.

    

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie        doradztwa zawodowego.

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie    doradztwa zawodowego.

 

 -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie    bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków  i  sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  31 października 2018r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach.

 

-USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych1), 2), 3).

-ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych     osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE     (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

-USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

-USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY.

 

-USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY.

 

-USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY.

 I. USTAWY:

- USTAWA Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.

- Karta Nauczyciela jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

- USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

 

II. ROZPORZĄDZENIA MEN:

 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 października 2018 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I SPORTU z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

   

III. STATUTY:

- Statut Publicznego Przedszkola Nr 3-stan na 31.08.2022 r.

     

IV. KONCEPCJA:

- Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

   

V. REGULAMINY:

 

- Regulamin Publicznego Przedszkola nr 3

Regulamin organizacji wycieczek

 

 VI.PROCEDURY:

 -Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecku

- Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci                                                                                                    

- Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych

- Procedura wydawania opinii o dziecku

- Procedura organizowania Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej

- Procedura organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci posiadających Orzeczenie

- Procedura współpracy ze specjalistami

- Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

DOKUMENTY

 

Poniżej do pobrania i wglądu akty prawne regulujące działalność przedszkoli publicznych na terenie RP.

 

Publiczne Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów