REKRUTACJA

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 (proszę kliknąć 

w wniosek)    

 

 

Podstawowe wyposażenie przedszkolaka 

Prawa dziecka 

Kiedy posłać dziecko do przedszkola 

Informator dla rodziców 

Ankieta informacyjna o dziecku 

Program adaptacyjny

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2024 r. rozpoczyna się okres rekrutacji, czyli zapisów dzieci 3-6 letnich do przedszkoli (rocznik 2021, 2020,2019, 2018).  

 

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobranie wniosku w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola (wnioski dostępne od  01.02.2024r.),

- dostarczenie dokładnie wypełnionego i podpisanego wniosku tylko do przedszkola pierwszego wyboru  od 01.02.2024 r. do 01.03.2024 r. (osobiście do przedszkola),

-rozpatrzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną wg kryteriów podanych we wniosku ( nie liczy się kolejność składania wniosków) 

i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia (  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 11.03.2024 r.),

-  zgłaszanie się  rodziców kandydatów zakwalifikowanych do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu w terminie od 12.03.2024 r. do 18.03.2024 r.  Uwaga,  jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 18.03.2024 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

 

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 marca 2024 r.

 

Po złożeniu oświadczeń woli przez rodziców w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, komisja ogłasza listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga!

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 20.03.2024 r.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

 

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka),- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.

 

Adresy przedszkoli :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p1-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p2-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p3-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p4-zlotow.pl

 

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2024/2025Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, określa się następujące terminy:

Termin realizacji

Lp. Rodzaj czynności

Postępowania rekrutacyjnego

Postępowania uzupełniającego

1Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym01.02-01.03.2024 r.15.04-24.05.2024 r.

2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.(Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach)04.03–08.03.2024 r.03.06 -07.06.2024 r.

3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.11.03.2024 r.11.06.2024 r.

4Potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.12.03.-18.03.2024 r.12.06. – 17.06.2024 r.

5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.20.03.2024 r.20.06.2024 r.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit

 

 

 

 
 

 

Publiczne Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów